ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ જાહેર, 1 અને 5 ડિસેમ્બર બે તબક્કામાં થશે મતદાન; 8 ડીસેમ્બરે થશે મતગણતરી

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ જાહેર, 1 અને 5 ડિસેમ્બર બે તબક્કામાં થશે મતદાન; 8 ડીસેમ્બરે થશે મતગણતરી