ગુજરાતના રાજકોટમાં બોનાન્ઝા બ્યુટી સલૂનમાં સેન્ટ્રલ GST પ્રિવેન્ટીવ ટીમના દરોડા, 43 લાખની ટેક્સ ચોરી પકડાઈ, સર્ચ ઓપરેશન હજુ ચાલુ

ગુજરાતના રાજકોટમાં બોનાન્ઝા બ્યુટી સલૂનમાં સેન્ટ્રલ GST પ્રિવેન્ટીવ ટીમના દરોડા, 43 લાખની ટેક્સ ચોરી પકડાઈ, સર્ચ ઓપરેશન હજુ ચાલુ