2022ના આખા વર્ષમાં સરકારને GSTની બંપર આવક: ડિસેમ્બરમાં રૃ. 1.49 લાખ કરોડ સાથે સળંગ દસમા મહિને GST કલેકશન રૂ 1.40 લાખ કરોડથી વધારે રહ્યું

2022ના આખા વર્ષમાં સરકારને GSTની બંપર આવક: ડિસેમ્બરમાં રૃ. 1.49 લાખ કરોડ સાથે સળંગ દસમા મહિને GST કલેકશન રૂ 1.40 લાખ કરોડથી વધારે રહ્યું