ગુજરાત એસ.ટી. વિભાગમાં 2100 ડ્રાઈવર, 1300 કંડક્ટર અને મિકેનિકની જગ્યાઓ પર કરાશે ભરતી, ટૂંકસમયમાં બહાર પડશે નોટિફિકેશન

ગુજરાત એસ.ટી. વિભાગમાં 2100 ડ્રાઈવર, 1300 કંડક્ટર અને મિકેનિકની જગ્યાઓ પર કરાશે ભરતી, ટૂંકસમયમાં બહાર પડશે નોટિફિકેશન