હવે એકજ Type-C ચાર્જરથી ચાર્જ થશે બધા જ સ્માર્ટફોન, ટેબલેટ અને લેપટોપ, સરકારે જાહેર કર્યા નવા સ્ટાન્ડર્ડ

હવે એકજ Type-C ચાર્જરથી ચાર્જ થશે બધા જ સ્માર્ટફોન, ટેબલેટ અને લેપટોપ, સરકારે જાહેર કર્યા નવા સ્ટાન્ડર્ડ