સ્વદેશી GPS માટે થઈ જાઓ તૈયાર; 2025 સુધીમાં દરેક મોબાઇલમાં મળશે ‘NavIC’ચિપસેટ, એપલે પણ નવી સીરીઝ iPhone 15માં NavIC ને સપોર્ટ કર્યો

સ્વદેશી GPS માટે થઈ જાઓ તૈયાર; 2025 સુધીમાં દરેક મોબાઇલમાં મળશે ‘NavIC’ચિપસેટ, એપલે પણ નવી સીરીઝ iPhone 15માં NavIC ને સપોર્ટ કર્યો