નકલી રાશનકાર્ડ ધારકો પર સપાટો બોલાવશે મોદી સરકાર, 10 લાખ રાશન કાર્ડ રદ કરવાની તૈયારીમાં સરકાર

નકલી રાશનકાર્ડ ધારકો પર સપાટો બોલાવશે મોદી સરકાર, 10 લાખ રાશન કાર્ડ રદ કરવાની તૈયારીમાં સરકાર