કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલય દ્વારા સ્પેશિયલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ માટે જાહેર કરાયા નવા નિયમો, વડાપ્રધાનની સુરક્ષા સંભાળનાર SPGની કમાન પોલીસ સેવાના એડિશનલ ડાઈરેક્ટર જનરલ (ADG)ના હાથમાં રહેશે

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલય દ્વારા સ્પેશિયલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ માટે જાહેર કરાયા નવા નિયમો, વડાપ્રધાનની સુરક્ષા સંભાળનાર SPGની કમાન પોલીસ સેવાના એડિશનલ ડાઈરેક્ટર જનરલ (ADG)ના હાથમાં રહેશે