ગૂગલના AI ચેટબૉટ Bardએ ખોટો જવાબ આપતા પેરેન્ટ કંપની આલ્ફાબેટના શેરમાં થયો ઘટાડો, કંપનીને થયુ 8250 અબજ રૂપિયાનું નુકસાન

ગૂગલના AI ચેટબૉટ Bardએ ખોટો જવાબ આપતા પેરેન્ટ કંપની આલ્ફાબેટના શેરમાં થયો ઘટાડો, કંપનીને થયુ 8250 અબજ રૂપિયાનું નુકસાન