વૈશ્વિક તેજીથી સોના-ચાંદીમાં એકધારો ભાવ વધારો; ચાંદી રૂ 80,000 ને પાર અને  સોનું 64000 ની નજીક

વૈશ્વિક તેજીથી સોના-ચાંદીમાં એકધારો ભાવ વધારો; ચાંદી રૂ 80,000 ને પાર અને સોનું 64000 ની નજીક