જર્મનીની મંજૂરી પછી પોલેન્ડ યુક્રેનને આપશે ખતરનાક ટેન્ક ‘લેપર્ડ 2’, યુદ્ધમાં રશિયન ટેન્કોને આપશે ટક્કર

જર્મનીની મંજૂરી પછી પોલેન્ડ યુક્રેનને આપશે ખતરનાક ટેન્ક ‘લેપર્ડ 2’, યુદ્ધમાં રશિયન ટેન્કોને આપશે ટક્કર