આદિત્ય એલ-1ની સફળતાબાદ હવે ઈસરોની ગગનયાન-1ની તૈયારી શરૂ; જે પૃથ્વીની 400 કીમીની ભ્રમણકક્ષામાં જઈને પરત ફરશે

આદિત્ય એલ-1ની સફળતાબાદ હવે ઈસરોની ગગનયાન-1ની તૈયારી શરૂ; જે પૃથ્વીની 400 કીમીની ભ્રમણકક્ષામાં જઈને પરત ફરશે