વિમાનમાં ખામી સર્જવાના કારણે સ્વદેશ પરત ફરી ન શક્યા કેનેડાના PM જસ્ટિન ટ્રુડો, પ્રતિનિધિમંડળના તમામ સભ્યો દિલ્હીમાં જ રોકાયા

વિમાનમાં ખામી સર્જવાના કારણે સ્વદેશ પરત ફરી ન શક્યા કેનેડાના PM જસ્ટિન ટ્રુડો, પ્રતિનિધિમંડળના તમામ સભ્યો દિલ્હીમાં જ રોકાયા