ભારતને પાંચ ટ્રીલીયન ડોલર ઇકોનોમી બનાવવામાં ગુજરાતનો ફાળો નોંધપાત્ર હશે; રાજયના વિવિધ ઉદ્યોગપતિઓ પરિસંવાદમાં સામેલ થયા

ભારતને પાંચ ટ્રીલીયન ડોલર ઇકોનોમી બનાવવામાં ગુજરાતનો ફાળો નોંધપાત્ર હશે; રાજયના વિવિધ ઉદ્યોગપતિઓ પરિસંવાદમાં સામેલ થયા