નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદના બજેટ સત્રમાં રજૂ કર્યો આર્થિક સર્વે: 2023-24માં વિકાસદર 6.5% સુધી રહેવાનો અંદાજ, છેલ્લાં 3 વર્ષમાં સૌથી ધીમો ગ્રોથ

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદના બજેટ સત્રમાં રજૂ કર્યો આર્થિક સર્વે: 2023-24માં વિકાસદર 6.5% સુધી રહેવાનો અંદાજ, છેલ્લાં 3 વર્ષમાં સૌથી ધીમો ગ્રોથ