નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે 11 વાગે લોકસભામાં રજૂ કરશે પોતાનું પાંચનું બજેટ, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ સાથે મુલાકાત કરી સોંપી બજેટની કોપી

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે 11 વાગે લોકસભામાં રજૂ કરશે પોતાનું પાંચનું બજેટ, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ સાથે મુલાકાત કરી સોંપી બજેટની કોપી