ગુજરાતમાં H3N2 વાયરસનો કહેર: શરદી, ઉધરસ અને તાવના લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓનો રાફડો ફાટ્યો; કોરોનાના કેસોમાં પણ નોંધાયો વધારો

ગુજરાતમાં H3N2 વાયરસનો કહેર: શરદી, ઉધરસ અને તાવના લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓનો રાફડો ફાટ્યો; કોરોનાના કેસોમાં પણ નોંધાયો વધારો