ડોમિનોઝ, પિઝ્ઝાહર્ટ, સબ-વે જેવી મોટી ફ્રુડ બ્રાંડે પોતાના પહેલા વેજીટેરીયન આઉટલેટ સૌ પ્રથમ અમદાવાદમાં શરુ કર્યા હતા

ડોમિનોઝ, પિઝ્ઝાહર્ટ, સબ-વે જેવી મોટી ફ્રુડ બ્રાંડે પોતાના પહેલા વેજીટેરીયન આઉટલેટ સૌ પ્રથમ અમદાવાદમાં શરુ કર્યા હતા