રેલી દરમ્યાન પાકિસ્તાનના પૂર્વ પીએમ ઇમરાન ખાનના કન્ટેનર પાસે થયું ફાયરીંગ; ઇમરાન ખાનના પગમાં વાગી ગોળી, અન્ય ચાર ઘાયલ

રેલી દરમ્યાન પાકિસ્તાનના પૂર્વ પીએમ ઇમરાન ખાનના કન્ટેનર પાસે થયું ફાયરીંગ; ઇમરાન ખાનના પગમાં વાગી ગોળી, અન્ય ચાર ઘાયલ