ફિલ્મ ‘Pathaan’ના એક દિવસ બાદ 26મી જાન્યુઆરીએ રીલીઝ થશે ડાયરેક્ટર રાજકુમાર સંતોષીની ફિલ્મ ‘Gandhi Godse Ek Yudh’

ફિલ્મ ‘Pathaan’ના એક દિવસ બાદ 26મી જાન્યુઆરીએ રીલીઝ થશે ડાયરેક્ટર રાજકુમાર સંતોષીની ફિલ્મ ‘Gandhi Godse Ek Yudh’