હવે બાગેશ્વર ધામના બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની જીવનયાત્રા પર બનશે ફિલ્મ ‘ધ બાગેશ્વર સરકાર’, ડાયરેક્ટર વિનોદ તિવારીએ કરી જાહેરાત

હવે બાગેશ્વર ધામના બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની જીવનયાત્રા પર બનશે ફિલ્મ ‘ધ બાગેશ્વર સરકાર’, ડાયરેક્ટર વિનોદ તિવારીએ કરી જાહેરાત