અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બાઈડનના ડેલવેર સ્થિત ઘરમાં FBIએ ફરી કરી તપાસ, કોઈ ખાનગી દસ્તાવેજ મળ્યા નહિ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બાઈડનના ડેલવેર સ્થિત ઘરમાં FBIએ ફરી કરી તપાસ, કોઈ ખાનગી દસ્તાવેજ મળ્યા નહિ