ગુજરાતના અંકલેશ્વરમાં પુત્રીઓના લગ્નમાં પિતાએ આપી અનોખી ભેટ: સ્વર્ગીય માતાની વેક્સ-સિલિકોનમાંથી આબેહૂબ તૈયાર કરાયેલી મૂર્તિની હાજરીમાં કરાયા લગ્ન

ગુજરાતના અંકલેશ્વરમાં પુત્રીઓના લગ્નમાં પિતાએ આપી અનોખી ભેટ: સ્વર્ગીય માતાની વેક્સ-સિલિકોનમાંથી આબેહૂબ તૈયાર કરાયેલી મૂર્તિની હાજરીમાં કરાયા લગ્ન