ફેસબુકની પેરન્ટ કંપની મેટાએ 11,000 કર્મચારીઓને કાઢી મૂક્યા, માર્ક ઝકરબર્ગે આ નિર્ણયને ગણાવ્યો મુશ્કેલ

ફેસબુકની પેરન્ટ કંપની મેટાએ 11,000 કર્મચારીઓને કાઢી મૂક્યા, માર્ક ઝકરબર્ગે આ નિર્ણયને ગણાવ્યો મુશ્કેલ