કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રા પર સ્મૃતિ ઈરાનીએ કટાક્ષ કરતા કહ્યું ‘જ્યારથી મેં અમેઠીમાં રાહુલ ગાંધીને હરાવ્યા ત્યારથી તેઓ ભાગતા ફરે છે’

કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રા પર સ્મૃતિ ઈરાનીએ કટાક્ષ કરતા કહ્યું ‘જ્યારથી મેં અમેઠીમાં રાહુલ ગાંધીને હરાવ્યા ત્યારથી તેઓ ભાગતા ફરે છે’