કાશ્મીરમાં અનંતનાગ બાદ ઉરીમાં ત્રાસવાદીઓ-સૈન્ય વચ્ચે ભીષણ અથડામણ જેમાં એક આતંકવાદી ઠાર;અનંતનાગમાં 4થા દિવસે પણ એન્કાઉન્ટર ચાલુ

કાશ્મીરમાં અનંતનાગ બાદ ઉરીમાં ત્રાસવાદીઓ-સૈન્ય વચ્ચે ભીષણ અથડામણ જેમાં એક આતંકવાદી ઠાર;અનંતનાગમાં 4થા દિવસે પણ એન્કાઉન્ટર ચાલુ