2022માં વેંચાયા છ લાખથી વધુ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સ, વર્ષ 2021ની તુલનામાં 300% વેચાણમાં વધારો

2022માં વેંચાયા છ લાખથી વધુ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સ, વર્ષ 2021ની તુલનામાં 300% વેચાણમાં વધારો