પોતાના શહેરથી દૂર રહેતા લોકો પણ કરી શકશે મતદાન: ચૂંટણી પંચે રીમોટ વોટીંગ સિસ્ટમ માટે વિકસીત કર્યુ ખાસ ઇવીએમ, 16 જાન્યુઆરીએ થશે ડેમોસ્ટ્રેશન

પોતાના શહેરથી દૂર રહેતા લોકો પણ કરી શકશે મતદાન: ચૂંટણી પંચે રીમોટ વોટીંગ સિસ્ટમ માટે વિકસીત કર્યુ ખાસ ઇવીએમ, 16 જાન્યુઆરીએ થશે ડેમોસ્ટ્રેશન