ઈંગ્લેન્ડના યોર્ક સિટીમાં કિંગ ચાર્લ્સ અને ક્વિન કેમિલા પર દેખાવકારોએ ફેંક્યા ઈંડા, પોલીસે કરી ધરપકડ

ઈંગ્લેન્ડના યોર્ક સિટીમાં કિંગ ચાર્લ્સ અને ક્વિન કેમિલા પર દેખાવકારોએ ફેંક્યા ઈંડા, પોલીસે કરી ધરપકડ