ચૂંટણી પંચનો મોટો નિર્ણય, ગુજરાત-હિમાચલ ચૂંટણીના પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા એક્ઝિટ-ઓપિનિયન પોલ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો

ચૂંટણી પંચનો મોટો નિર્ણય, ગુજરાત-હિમાચલ ચૂંટણીના પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા એક્ઝિટ-ઓપિનિયન પોલ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો