તુર્કી-સીરિયામાં આવેલા ભૂકંપમાં મૃતકોની સંખ્યા 8000 થી વધારે, 200 જેટલા આફ્ટરશોક, તુર્કીમાં 3 મહિના સુધી ઈમરજન્સી જાહેર

તુર્કી-સીરિયામાં આવેલા ભૂકંપમાં મૃતકોની સંખ્યા 8000 થી વધારે, 200 જેટલા આફ્ટરશોક, તુર્કીમાં 3 મહિના સુધી ઈમરજન્સી જાહેર