દક્ષિણ ગુજરાતમાં રાત્રે 11:58 કલાકે અનુભવાયો 2.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો, ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ ઉકાઈથી 51 km દૂર

દક્ષિણ ગુજરાતમાં રાત્રે 11:58 કલાકે અનુભવાયો 2.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો, ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ ઉકાઈથી 51 km દૂર