મધ્યરાત્રિએ દિલ્હી NCRમાં અને સવારે ઉત્તરાખંડમાં અનુભવાયા ભૂકંપના આંચકા, નેપાળમાં કેન્દ્રબિંદુ

મધ્યરાત્રિએ દિલ્હી NCRમાં અને સવારે ઉત્તરાખંડમાં અનુભવાયા ભૂકંપના આંચકા, નેપાળમાં કેન્દ્રબિંદુ