આજથી 20 જાન્યુઆરી સુધી માલદીવ અને શ્રીલંકાના પ્રવાસે ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર, ઋણમાં ડૂબેલા શ્રીલંકાની કરી શકે છે મદદ

આજથી 20 જાન્યુઆરી સુધી માલદીવ અને શ્રીલંકાના પ્રવાસે ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર, ઋણમાં ડૂબેલા શ્રીલંકાની કરી શકે છે મદદ