ઈ-વિધાનસભાના કાર્યક્રમમાં INDIAના સ્થાને પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ભારત તરીકે ઉલ્લેખ કરાયો, ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું- ‘હવે અંગ્રેજી નામોની જરૂર નથી’

ઈ-વિધાનસભાના કાર્યક્રમમાં INDIAના સ્થાને પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ભારત તરીકે ઉલ્લેખ કરાયો, ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું- ‘હવે અંગ્રેજી નામોની જરૂર નથી’