કમોસમી વરસાદને કારણે વલસાડમાં મીઠું પકવતા અગરિયાઓનો તૈયાર પાક નાશ, અંદાજે 15થી 20 લાખ રૂપિયાનું નુકશાન

કમોસમી વરસાદને કારણે વલસાડમાં મીઠું પકવતા અગરિયાઓનો તૈયાર પાક નાશ, અંદાજે 15થી 20 લાખ રૂપિયાનું નુકશાન