મેંગલુરુથી દુબઈ જઈ રહેલા ઈન્ડિગોના પ્લેન સાથે અથડાયું પક્ષી, ફ્લાઈટ રદ્દ, 160 મુસાફરો માટે કરાઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા

મેંગલુરુથી દુબઈ જઈ રહેલા ઈન્ડિગોના પ્લેન સાથે અથડાયું પક્ષી, ફ્લાઈટ રદ્દ, 160 મુસાફરો માટે કરાઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા