દિલ્હી મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ સ્વાતિ માલીવાલને AIIMS નજીક નશામાં ધુત ડ્રાઈવરે 15 મીટર ઢસેડ્યા, કાચમાં ફસાયો હતો હાથ

દિલ્હી મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ સ્વાતિ માલીવાલને AIIMS નજીક નશામાં ધુત ડ્રાઈવરે 15 મીટર ઢસેડ્યા, કાચમાં ફસાયો હતો હાથ