દિલ્હીમાં પીએમ મોદીના નિવાસસ્થાન ઉપર ડ્રોન ઉડ્યાની માહિતી મળતાં ખળભળાટ, નો ફ્લાય ઝોનમાં ઉડતું દેખાયું ડ્રોન, દિલ્લી પોલીસે શરુ કરી તપાસ

દિલ્હીમાં પીએમ મોદીના નિવાસસ્થાન ઉપર ડ્રોન ઉડ્યાની માહિતી મળતાં ખળભળાટ, નો ફ્લાય ઝોનમાં ઉડતું દેખાયું ડ્રોન, દિલ્લી પોલીસે શરુ કરી તપાસ