ગુજરાતના દરિયામાં ડોલ્ફીનનો શિકાર કરતી ગેંગ ઝડપાઇ, 20 ડોલ્ફીન અને શાર્ક સાથે 10ની ધરપકડ; ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ અને SOGનું સંયુક્ત ઓપરેશન

ગુજરાતના દરિયામાં ડોલ્ફીનનો શિકાર કરતી ગેંગ ઝડપાઇ, 20 ડોલ્ફીન અને શાર્ક સાથે 10ની ધરપકડ; ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ અને SOGનું સંયુક્ત ઓપરેશન