જોધપુરની સ્ટાર્ટઅપ કંપની Devot એ બનાવી ઇલેક્ટ્રિક બાઈક, મળશે 200 કિમીની રેન્જ અને 120 કિમીની ટોપ સ્પીડ

જોધપુરની સ્ટાર્ટઅપ કંપની Devot એ બનાવી ઇલેક્ટ્રિક બાઈક, મળશે 200 કિમીની રેન્જ અને 120 કિમીની ટોપ સ્પીડ