દેવાયત ખવડની મુશ્કેલી વધશે; જેલમાં બંધ ખવડ અને તેમના સાથીઓએ કાવતરું રચીને મયુરસિંહ પર હુમલો કર્યાના CCTV કોર્ટમાં રજૂ થયા

દેવાયત ખવડની મુશ્કેલી વધશે; જેલમાં બંધ ખવડ અને તેમના સાથીઓએ કાવતરું રચીને મયુરસિંહ પર હુમલો કર્યાના CCTV કોર્ટમાં રજૂ થયા