ડેરા સચ્ચા સૌદાના વડા ગુરમીત રામ રહીમને ફરી મળ્યા પેરોલ, આજે આવી શકે છે જેલમાંથી બહાર, 40 દિવસ યુપીના બરનાવા આશ્રમમાં રહેશે

ડેરા સચ્ચા સૌદાના વડા ગુરમીત રામ રહીમને ફરી મળ્યા પેરોલ, આજે આવી શકે છે જેલમાંથી બહાર, 40 દિવસ યુપીના બરનાવા આશ્રમમાં રહેશે