શું તમે જાણો છો! ડેનમાર્ક વિશ્વનો એકમાત્ર એવો દેશ છે જેનો રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સૌથી જૂનો છે, જે 13મી સદીથી ચાલ્યો આવે છે

શું તમે જાણો છો! ડેનમાર્ક વિશ્વનો એકમાત્ર એવો દેશ છે જેનો રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સૌથી જૂનો છે, જે 13મી સદીથી ચાલ્યો આવે છે