દિલ્હીના જંતર મંતરથી નવા સંસદ ભવન તરફ કૂચ કરી રહેલા રેસલર્સની ધરપકડ; વિનેશ ફોગાટ, સાક્ષી મલિક અને બજરંગ પુનિયા જેવા પ્રતિષ્ઠિત કુશ્તીબાજો વિરુદ્ધ નોંધાઈ FIR

દિલ્હીના જંતર મંતરથી નવા સંસદ ભવન તરફ કૂચ કરી રહેલા રેસલર્સની ધરપકડ; વિનેશ ફોગાટ, સાક્ષી મલિક અને બજરંગ પુનિયા જેવા પ્રતિષ્ઠિત કુશ્તીબાજો વિરુદ્ધ નોંધાઈ FIR