કુસ્તીબાજોની ફરિયાદ પર દિલ્હી પોલીસની કાર્યવાહી: બ્રિજભૂષણ શરણના ગોંડા ખાતેના ઘરે પહોંચી ટીમ, 15થી વધુ લોકોના લીધા નિવેદન

કુસ્તીબાજોની ફરિયાદ પર દિલ્હી પોલીસની કાર્યવાહી: બ્રિજભૂષણ શરણના ગોંડા ખાતેના ઘરે પહોંચી ટીમ, 15થી વધુ લોકોના લીધા નિવેદન