દિલ્હી પોલીસે બ્રિજભૂષણ સિંહ વિરુદ્ધ બે કોર્ટમાં દાખલ કરી એક હજાર પાનાંની બે ચાર્જશીટ, સગીરના યૌનશોષણ કેસમાં આપી ક્લિનચીટ; કુસ્તીબાજોને મોટો આંચકો

દિલ્હી પોલીસે બ્રિજભૂષણ સિંહ વિરુદ્ધ બે કોર્ટમાં દાખલ કરી એક હજાર પાનાંની બે ચાર્જશીટ, સગીરના યૌનશોષણ કેસમાં આપી ક્લિનચીટ; કુસ્તીબાજોને મોટો આંચકો