સંસદના બંને ગૃહમાંથી પસાર થયા પછી રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આપી  દિલ્હી સેવા બિલને મંજૂરી, કેન્દ્ર સરકારે બહાર પાડેલ વટહુકમ હવે બની ગયો કાયદો

સંસદના બંને ગૃહમાંથી પસાર થયા પછી રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ આપી દિલ્હી સેવા બિલને મંજૂરી, કેન્દ્ર સરકારે બહાર પાડેલ વટહુકમ હવે બની ગયો કાયદો