દિલ્હીની જામા મસ્જિદમાં એકલી મહિલાઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ; મસ્જિદમાં એન્ટ્રી માટે પરિવારનો એક પુરુષ સાથે હોવો જરૂરી

દિલ્હીની જામા મસ્જિદમાં એકલી મહિલાઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ; મસ્જિદમાં એન્ટ્રી માટે પરિવારનો એક પુરુષ સાથે હોવો જરૂરી