દિલ્હીના પ્રીત વિહારમાં બદમાશોએ ઓફિસમાં ઘુસી જીમ માલિક પર ગોળીઓ વરસાવીને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો, પોલીસે શરુ કરી તપાસ

દિલ્હીના પ્રીત વિહારમાં બદમાશોએ ઓફિસમાં ઘુસી જીમ માલિક પર ગોળીઓ વરસાવીને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો, પોલીસે શરુ કરી તપાસ